Algemene Voorwaarden VEO

 

Artikel 1 – Definities

  • VEO: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “VEO” Van Es ondernemen een handelsnaam van Van Es T.O.C.

 1.2 Het VEO-lid: De (rechts)persoon met wie Van Es Ondernemen een overeenkomst heeft gesloten.

 1.3 Diensten: De door VEO te verlenen diensten zoals beschreven op www.vanes-ondernemen.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en

het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel ondernemerskennis te verkrijgen en uit te wisselen.

 1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen VEO en het VEO-lid op grond waarvan VEO aan het lid Diensten verleent.

 1.5 Systeem: Door VEO beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het gebruik van de community-omgeving / het kennisplatform / de leeromgeving

1.6 Community: De door het lid gebruikte software om gebruik te maken van de aangeboden kennis, trainingen en interactie met andere leden op het forum.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van VEO en op alle met VEO gesloten overeenkomsten.

 2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door het lid gehanteerde algemene voorwaarden.

 2.3 Het lid gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Het lid kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

 2.4 VEO is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 2.5 Indien het lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat VEO tot

vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Ale aanbiedingen van VEO zijn vrijblijvend en kunnen binnen veertien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

 

3.2 De Overeenkomst tussen VEO en Het lid komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van vanes-ondernemen.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Het lid via telefoon, email of schriftelijk.

 3.3 VEO heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel lid te weigeren.

 

Artikel 4 – Licentie

4.1 VEO verleent aan Het lid een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Het lid niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

 4.3 Het lid mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

 

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door het lid tussentijds en na afloop

worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door het lid, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Het lid zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van VEO verkregen informatie binnen twee werkdagen na

de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij het lid aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 VEO en het lid zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van

kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Het lid (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) het lid onder curatele of bewind is gesteld, dan wel VEO haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten VEO

6.1 VEO spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn

6.2 VEO is niet betrokken bij de inhoud van kennis, communicatie en aanbiedingen van het lid, VEO is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud

en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

6.3 VEO behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. VEO zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 VEO kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Het lid gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met VEO.

6.5 VEO verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin leden worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van VEO. Tenzij Het lid aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Het lid gedurende de looptijd

van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Het lid

7.1 Het lid verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het verkrijgen en uitwisselen van kennis over ondernemen

7.2 Het lid is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Het lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Het lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Het lid dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van VEO door te geven.

 

7.4 Het lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door VEO mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Het lid bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken

op rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Het lid zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

(i) alle aanwijzingen van VEO die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt VEO zich het recht voor haar verplichtingen jegens Het lid op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt

vermoed te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat VEO tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door VEO opgegeven of met VEO overeengekomen lidmaatschapsvergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief

omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 VEO is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Het lid met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Het lid niet akkoord wenst te gaan met een door VEO kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Het lid gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te

zeggen tegen de in de kennisgeving van VEO genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Het lid komt met betrekking tot de betaling van het lidmaatschap en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Het lid mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met

een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien VEO een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Het lid de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten

tijde van de deblokkering bij VEO geldende regeling.

 

 

Artikel 9 – Betaling

9.1 Het lidmaatschap wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

9.3 VEO heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Het lid de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Het lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Het lid na

ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Het lid naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is VEO bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Het lid tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 VEO heeft ten alle tijden het recht de toegang tot de community, het kennisnetwerk en leeromgeving uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Het lid dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met VEO.

 

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 VEO staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Het lid op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin toch gebreken voordoen in de door VEO geleverde dienst, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een

redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van VEO.

 

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Het lid opgeslagen informatie op de systemen van VEO, gebreken als gevolg van handelingen van Het lid zelf of van andere het lids of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in

inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Het lid.

10.3 Het lid dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder rechtop reclame en/of garantie.

10.4 Indien Het lid het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Het lid contact met VEO opnemen via e-mail. Het lid krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van VEO.

Indien het geschil van Het lid gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Het lid niet op.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat VEO ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan VEO.

11.2 Het is Het lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Het lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Het lid verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 VEO is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Het lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van VEO jegens Het lid, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Het lid op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

 

12.3 Het lid zal VEO en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Het lid van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. VEO is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van VEO (hoogste leidinggevend personeel).

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1 VEO is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

  1. a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van VEO
  2. b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  3. c) belemmeringen als gevolg van de door Het lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  4. d) werkstakingen
  5. e) brand
  6. f) ongeval of ziekte van personeel
  7. g) Denial of Services (DoS) aanvallen
  8. h) door VEO onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van VEO afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Het lid het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat VEO tot enige vergoeding van

kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien VEO door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Het lid heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door VEO gegeven adviezen, gedeelde kennis en door VEO verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door VEO te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door VEO verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. VEO verleent daarbij geen enkele garantie.

 

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door VEO is VEO niet aansprakelijk. Het lid vrijwaart VEO tegen alle aanspraken

van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van VEO.

 

Artikel 15 – Privacy

15.1 VEO respecteert de privacy van Het lid. VEO zal de persoonsgegevens van Het lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van VEO is in te zien.

Het lid stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.